سرمشق بالا را چندین مرتبه تمرین کنید .

حروف بالا را تمرین کنید

با توجه به اینکه نقطه ها مشخص شده است در صورتی که سوالی داشتید پاسخگو خواهم بود

موفق باشید و پیروز