اين روزها در بازار زندگي چند اتفاق دارد مي افتد كه حال و هواي خواندن و نوشتن را از ما طبقه ضعيف و فرهيخته جامعه گرفته است . اميدوارم شما حال و هواي مرا نداشته باشيد . كتاب زيادي با خود نياوردم فقط به همان دليل  گفتم . اگر کم کاری بود فقط به خاطر مشغله زندگی است و بس.


ادامه مطلب ...